HALLINNANJAKOSOPIMUS

Sopijapuolet

  1. Asunto Oy Kilonhuippu, Espoo, Y- tunnus 0550096-0 (jäljempänä tässä sopimuksessa "As.Oy").
  A
  B
  C
  D
  E
  F

Sopimuksen kohteena olevat kiinteistöt

Espoon kaupungin korttelin 54146 vierekkäiset tontit 16 ja 17, kiinteistötunnukset 49-54-146-16 ja 49-54-146-17, jotka muodostavat yhden rakennuspaikan. Tonttien yhteinen pinta-ala on 4659 m² (jäljempänä tässä sopimuksessa "Kiinteistö"). Kiinteistö sijaitsee osoitteessa Degerbyntie 23, 02140 ESPOO

Sopimuksen ehdot

1. Kiinteistön jakaminen

Kukin sopijapuoli omistaa Kiinteistöstä seuraavan määräosan:
  1. 144/4659
  A 727/4659
  B 715/4659
  C 758/4659
  D 783/4659
  E 765/4659
  F 767/4659

Sopijapuolten A - F hallinta-alue on sopimuksen liitteenä 1. olevaan karttaan merkitty vastaavalla kirjaimella A - F; hallinta-alueiden rajapisteiden koordinaatit ovat saman karttaliitteen mukaiset. Hallinta-alueiden pinta-alat ovat likimain karttaan merkityt m²-määrät. Sopijapuolen 1. hallintaan jäävät ne alueet kartassa, joita ei ole erikseen merkitty kuuluvaksi alueisiin A - F. Samoin sopijapuoli 1. hallitsee toistaiseksi niitä alueita A-F, joista ei vielä ole kiinteistökauppaa ja hallinnanjakosopimusta tehty.

2. Yhteiset alueet ja kulkuoikeudet

Sopijapuolten yhteiseen hallintaan jäävät ne alueet, rakennukset ym, jotka on As.Oy:n yhtiöjärjestyksen (Liite 2.) 4§:ssä määritelty jääväksi yhtiön välittömään hallintaan.

3. Lainhuudatus ja kiinteistön panttaus

Kukin sopijapuoli on itse velvollinen hakemaan määräosuusomistukseensa lainhuudon tämän sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Sopijapuolet ovat tietoisia siitä, että kukin määräosan (kiinteistön) omistaja voi perustaa panttioikeuden ainoastaan omistamaansa määräosuuteen. Mikäli lainhuuto, kiinnitys tai panttaus edellyttää, että kaikki hallinnanjakosopimuksen osapuolet allekirjoittavat tarvittavan asiakirjan, sitoutuvat kaikki sopijapuolet allekirjoittamaan tällaisen asiakirjan välittömästi. Jokainen osapuoli on yksin vastuussa omaan kiinteistöosuuteensa mahdollisesti vahvistetuista tai vahvistettavista velkakiinnityksistä, rasituksista, oikeuksista tai rasitteista.

4. Yhteisomistuksen pysyvyys

Kaikki osapuolet sitoutuvat siihen, etteivät he missään vaiheessa tule vaatimaan yhteisomistuksen purkamista. Tämä sitoumus tulee ottaa kaikkiin vastaaviin määräosia koskeviin luovutuskirjoihin.

5. Rakennusoikeus

Koko Kiinteistön rakennusoikeuden määrä on 931 kerros-m². Rakennusoikeus jakautuu sopijapuolten hallitsemien alueiden kesken seuraavasti: Sopijapuolilla A - F on rakennusoikeutta omalla hallinta-alueellaan Espoon kaupungin 1.3.2010 päivätyissä rakennusluvissa 2009-1833 ja 2009-1834 kyseiselle alueelle merkittyjen rakennusten 250 mm:n säännön mukaan lasketun kerrosalan määrä, paitsi alueella D, jolla olevan tekn. tilan rakennusoikeus kuuluu As.Oy:lle. Koko rakennusoikeuden (931 m²) ja edellä määriteltyjen sopijapuolten rakennusoikeuksien summan (883 m²) välinen erotus 48 m² kuuluu As.Oy:lle, samoin Kiinteistölle mahdollisesti myöhemmin tuleva lisärakennusoikeus.

6. Rakennushankkeiden toteutus

Sopijapuolilla A - F on oikeus ja velvollisuus rakentaa hallinta-alueelleen edellisessä pykälässä nimettyjen rakennuslupien määräysten mukainen erillistalo. Näiden vesi-, viemäri-, kaukolämpö- ym. Kiinteistön yhteiset liittymät rakentaa As.Oy. Mikäli joku sopijapuoli haluaa muuttaa rakennuslupapiirustuksia omalta osaltaan, on suunnittelijan oltava em. rakennusluvissa mainittu pääsuunnittelija. Toiset sopijapuolet sitoutuvat edesauttamaan tällaisen lupamuutoksen hyväksymistä parhaansa mukaan, esim. allekirjoittamaan rakennuslupahakemuksen välittömästi. Kukin sopijapuoli sitoutuu toteuttamaan rakennushankkeensa siten, että siitä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa muille sopijapuolille. Rakennushanke on pyrittävä saamaan valmiiksi niin, että rakennusvalvontaviranomaisen hyväksytty lopputarkastus on suoritettu viimeistään 31.12.2011

7. Sopijapuolten sietovelvoite

Yhteisomistajat ovat velvollisia sallimaan puolin ja toisin toisten yhteisomistajien rakennuksia ja rakennelmia palvelevien perustusten, rakenteiden, rakennusosien, koneiden, laitteiden ja niihin kuuluvien, niitä palvelevien tai niiden vaatimien putkitusten, johdotusten tai läpivientien sijoittamisen ja pitämisen omistamassaan ja hallitsemassaan rakennuksessa tai tontin osalla siten, kuin rakennuksia koskevista virallisista hyväksytyistä rakennuslupapiirustuksista ja As.Oy:n yhtiöjärjestyksestä tarkemmin ilmenee. Tästä oikeudesta ei puolin eikä toisin makseta korvauksia.

8. Hallinta- ja käyttöoikeudet, hoito, kunnossapito ja maksut

Sopijapuolet vastaavat kukin itse hallitsemastaan alueesta ja sillä olevista rakennuksista samoin oikeuksin ja velvollisuuksin kuin mitkä As.Oy:n yhtiöjärjestyksessä on määritelty kyseisellä kirjaimella varustetun talon osakkeiden omistajien oikeuksiksi ja velvollisuuksiksi, mukaanlukien yhtiövastikkeet ym. As.Oy:lle suoritettavat maksut. Maksut As.Oy:lle suoritetaan vain yhteen kertaan. Mikäli hallinta-alueen omistaja ei ole sama kuin vastaavien As.Oy:n osakkeiden omistaja, sopivat nämä maksajasta kekenään.

9. Kiinteistövero

Kukin sopijapuoli on verovelvollinen suorittamaan kiinteistöveron omalta osuudeltaan kiinteistöön. Jos joku määräosan omistaja laiminlyö veronmaksuvelvollisuutensa ja muut Kiinteistön omistajat joutuvat hänen osuutensa yhteisvastuullisesti maksamaan, syntyy maksun suorittajille regressioikeus maksun laiminlyöjää kohtaan.

10. Vakuutukset

Jokainen määräosan omistaja on velvollinen ottamaan tarpeelliset vakuutukset, jotka kattavat myös yhteisten alueiden rakenteille, varusteille, laitteille yms. tapahtuneet, hallinta- alueesta aiheutuneet vahingot.

11. Sopimuksen voimassaolo ja kirjaaminen

Tämä sopimus on voimassa toistaiseksi. Sopimusta ei voida irtisanoa eikä muuttaa ilman pantinhaltijoiden suostumusta. Tämä Maakaaren 14 luvun 3 §:ssä tarkoitettu sopimus kirjataan Maanmittauslaitoksen lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin sopijapuolten yhteisestä hakemuksesta, joten se tulee sitomaan myös tontin määräosien mahdollisia uusia omistajia. Tämän sopimuksen kaikki muutokset tehdään kirjallisesti ja kirjataan käräjäoikeudessa.

12. Sopimuksen muuttaminen

Tätä sopimusta voidaan muuttaa vain kaikkien sopijapuolten yksimielisellä päätöksellä. Muutokset kirjataan muutoksen aiheuttajan kustannuksella lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin.

Osapuolet A-F hyväksyvät sen, että As.Oy myy hallinta-alueet eri aikaan, joten kaikki osapuolet sitoutuvat kuitenkin välittömästi allekirjoittamaan sisällöltään muuttamattoman sopimuksen, johon on lisätty uuden sopijapuolen A-F tiedot ja allekirjoitus. Tällaisen muutoksen mahdollisesti aiheuttamat kustannukset maksaa As.Oy.

13. Riitaisuudet

Kaikki tästä sopimuksesta mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet, joista sopijapuolet eivät pääse keskenään sopimukseen, ratkaisee lopullisesti yksijäseninen välimiesoikeus, joka on asetettava yhden kuukauden kuluessa välimiesmenettelyä koskevan vaatimuksen esittämisestä. Mikäli osapuolet eivät pääse sopimukseen välimiehen nimeämisestä, nimeää hänet Keskuskauppakamari. Ennen kanteen nostamista on riidan sopimisesta järjestettävä sovitteluneuvottelut. Neuvottelut käynnistää mahdollinen kanteen nostaja.

Tätä sopimusta on tehty seitsemän yhtäpitävää kappaletta, yksi kullekin sopijapuolelle.

Espoossa xx.xx.2010

Allekirjoitukset
As.Oy __________________________
A __________________________
B __________________________
C __________________________
D __________________________
E __________________________
F __________________________

Todistajat _______________________ _____________________

Liitteet
Liite 1, Asemapiirros
Liite 2, Yhtiöjärjestys 31.3.2010

Jakelu: Muut saman Kiinteistön hallinnanjakosopimusten omistajat.

Tiedoksi Kiinteistön kotipaikkakunnan kunnalle.